Menu

Shri Ram Mandir Meghe Trust (Bhugaon), Wardha

Smt. Arunatai S. Deshmukh Chairman

Governing Body

Chairman- Smt. Arunati Subhashrao Deshmukh

Vice- President- Sau. Supriya K. Marsattiwar

Secratory- Mr. Kishore P. Marsattiwar

Member- Mr. Gajanan Jamodkar

Member- Mr. Ravindra R. Kahande

Member- Mrs. Rashmi V. Katrapwar

Member- Mr. Shaunak K. Marsattiwar

What are advantages knockout or disadvantage of this help.